Grazeo

Welkom terug!

Inloggen

Wachtwoord vergeten? Wachtwoord resetten

Niet geregistreerd? Registreer nu!

U moet alle velden invullen
x

Registreer als affiliate

Registreren

Niet een affiliate? Registreer als zakelijke gebruiker!

U moet alle velden invullen
x

Registreer jouw bedrijf

Registreren

Geen zakelijke gebruiker? Registreer als affiliate!

x

Bericht verzonden!

Een activatiemail is zojuist verstuurd

Controleer nu je inbox en mogelijk je spamfolder

X

Oh nee!

Wachtwoord vergeten?

Vul je E-mail in om je wachtwoord te herstellen

Daar ging iets fout!
X

Bericht verzonden!

Een herstel E-mail is zojuist verzonden

Controleer nu je inbox en mogelijk je spam folder

X

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Wij hebben de algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk omschreven voor zowel bedrijven als affiliate.

 • 1 Artikel 1: Definities

  1. Grazeo is een eenmanszaak die zich richt op het aanbieden van een online Platform waar Gebruikers Diensten voor bedrijven kunnen promoten, in ruil voor een commissie.

  2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Grazeo en Grazeo de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

  3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Grazeo en Klant, een en ander in meest ruime zin.

  4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Grazeo en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende affiliate marketing, alsmede alle andere door Grazeo ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

  5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruikers’ verstaan: alle bedrijven en affiliaties die zijn geregistreerd op het Platform.

  6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.grazeo.nl

  7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het online platform van Grazeo, te bereiken via www.grazeo.nl

 • 2 Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

  1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Grazeo gesloten Overeenkomsten waarbij Grazeo Diensten aanbiedt of producten levert.

  2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Grazeo overeengekomen.

  3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

  4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 • 3 Artikel 3: De Overeenkomst

  1. De Klant kan contact opnemen met Grazeo via de Website en zich daar registreren met een verkopersaccount. De Overeenkomst komt pas tot stand door registratie op het online Platform.

  2. Als Grazeo een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Grazeo kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 • 4 Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Grazeo zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

  2. Grazeo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  3. Bij het inschakelen van derden zal Grazeo de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Grazeo worden doorbelast aan Klant.

  4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Grazeo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Grazeo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Grazeo zijn verstrekt, heeft Grazeo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

  5. De Klant draagt er zorg voor dat Grazeo zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

  6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Grazeo hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Grazeo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 • 5 Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van
            de Overeenkomst

  1. Grazeo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Grazeo goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

  2. Voorts is Grazeo bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

  3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Grazeo gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 • 6 Artikel 6: Annulering

  Annulering van de Overeenkomst na registratie op het online Platform is niet mogelijk, op het moment dat er een openstaande bestelling is.

 • 7 Artikel 7: Kosten, honorering en betaling

  1. Alle commissies of andere uitbetalingen worden berekend aan de hand van de verkoopprijs per product, inclusief BTW.

  2. Grazeo heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

  3. Een uitbetaling wordt slechts gedaan vanaf een bedrag van 10 (zegge: tien) euro. Betalingen onder het minimumbedrag kunnen niet worden uitgekeerd.

  4. Een uitbetaling wordt gedaan wanneer het volledige bedrag uit de factuur is voldaan.

  5. Een van Grazeo ontvangen tegoed kan slechts worden uitgekeerd bovenop een minimale uitbetaling van 10 (zegge: tien) euro.

  6. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Klant.

  7. Betaling geschiedt via bankoverschrijving.

  8. De factuurtermijn bedraagt 14 (zegge: veertien) dagen.

  9. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Grazeo mede te delen.

  10. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  11. Indien Grazeo besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 • 8 Artikel 8: Intellectueel Eigendom

  1. Gebruikers accepteren dat het Platform, de structuur, de inhoud en het concept behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Grazeo.

  2. Het is Gebruiker niet toegestaan een onderdeel van het Platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Grazeo of tenzij dit rechtens is toegestaan.

  3. Het is Gebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Grazeo. Gebruiker mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Grazeo of derden zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

 • 9 Artikel 9: Uitsluiting garanties

  1. Grazeo sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het Platform van Grazeo en haar Diensten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.

  2. Grazeo sluit uitdrukkelijk garanties met betrekking tot een bepaalde verkoop of een bepaalde omzet uit. Aan het gebruik van het Platform kunnen geen rechten met betrekking tot een bepaald resultaat worden ontleend.

 • 10 Artikel 10: Aansprakelijkheid

  1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Grazeo is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

  2. Grazeo is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Grazeo, verleent de Klant de bevoegdheid aan Grazeo om, als een door Grazeo ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

  3. Grazeo garandeert niet dat de Website en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Grazeo is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant of gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Diensten.

  4. Grazeo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.

  5. Grazeo is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website.

  6. Grazeo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot het account van Klant.

  7. Grazeo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.

  8. Grazeo is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

  9. Grazeo is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.

  10. De Klant vrijwaart Grazeo voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

  11. Indien Grazeo aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Grazeo met betrekking tot haar Diensten.

  12. De aansprakelijkheid van Grazeo is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Grazeo niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

  13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Grazeo.

  14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 • 11 Artikel 11: Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Grazeo, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

  2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Grazeo zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Grazeo, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

  3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

  4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Grazeo overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Grazeo heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 • 12 Artikel 12: Vertrouwelijkheid van gegevens

  1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Grazeo kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 • 13 Artikel 13: Klachtenregeling

  1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@grazeo.nl of telefonisch te melden via 085 3015266.

 • 14 Artikel 14: Identiteit van Grazeo

  1. Grazeo is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68263244 en draagt btw-identificatienummer NL002345834B05.

  2. Grazeo is gevestigd aan De Triemen 5-B (9296MB) te Triemen.

  3. Grazeo is per e-mail te bereiken via info@grazeo.nl of middels de Website www.grazeo.nl en telefonisch op 085 3015266.

 • 15 Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op de rechtsverhouding tussen Grazeo en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die tussen Grazeo en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen.

 • 16 Artikel 16: Slotbepalingen

  1. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website www.grazeo.nl.

Bedankt voor het melden!

Jouw melding is verstuurd. Onze ontwikkelaars pakken jouw melding zo spoedig mogelijk op.

X

Fout rapporteren

Vul onderstaande velden zo veel mogelijk in zodat wij een probleem zo snel mogelijk kunnen verhelpen

Versturen Het rapport is zojuist verzonden! U moet alle velden invullen
x